59 Lời Hứa Chuỗi Hạt Mân Côi Yêu Thương

KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY PROMISES

LỜI HỨA CHUỖI HẠT MÂN CÔI YÊU THƯƠNG

GIVEN TO GENEVIEVE IN THE USA THE 59 PROMISES OF MARY ON MAY 24-31 1982.AD

ĐỨC MẸ TRUYỀN 59 LỜI HỨA  CHO THÁNH NỮ GENEVIEVE NƯỚC MĨ NGÀY 24 – 31 THÁNG 5 NĂM 1982

“I PROMISE THAT”:

“MẸ HỨA RẰNG”:

1

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL LEAD TO MY SON.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI, MẸ SẼ DẪN ĐẾN CÙNG CON MẸ.

2

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL AID IN ALL THEIR UNDERTAKINGS.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI, MẸ SẼ PHÙ HỘ TRONG TẤT CẢ CÁC BỔN PHẬN CỦA HỌ.

3

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LEARN TO LOVE THE WORD AND THE WORD WILL SET THEM FREE. THEY WILL NO LONGER BE HELD IN BONDAGE.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ HỌC BIẾT YÊU MẾN NGÔI LỜI VÀ NGÔI LỜI SẼ BAN CHO HỌ TỰ DO. HỌ SẼ KHÔNG BỊ GIAM CẦM TRONG TÌNH TRẠNG NÔ LỆ NỮA.

4

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL LOVE MY SON MORE AND MORE.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÀNG NGÀY CÀNG YÊU MẾN CON MẸ HƠN.

5

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF MY SON IN THEIR DAILY LIVES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ Ý THỨC/HIỂU BIẾT SÂU XA HƠN VỀ CON MẸ TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY.

6

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DRESS DECENTLY SO AS NOT TO LOSE THE VIRTUE OF MODESTY.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ LÒNG ƯỚC MUỐN ĂN MẶC ĐOAN TRANG ĐỂ KHÔNG LỖI ĐỨC TRONG SẠCH.

7

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL GROW IN THE VIRTUE OF CHASTITY.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ LỚN LÊN TRONG ĐỨC KHIẾT TỊNH.

8

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEPER AWARENESS OF THEIR SINS AND WILL SINCERELY TRY TO AMMEND THEIR LIVES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ Ý THỨC SÂU XA HƠN VỀ TỘI LỖI CỦA HỌ VÀ SẼ THẬT LÒNG CỐ GẮNG CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG.

9

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP DESIRE TO SPREAD THE FATIMA MESSAGE.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ LÒNG ƯỚC MUỐN TRUYỀN BÁ MỆNH LỆNH FATIMA.

10

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL SHOWER WITH THE GRACES OF WHICH I AM THE MEDIATRIX.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI, MẸ SẼ LÀ TRUNG GIAN BAN TRÀN XUỐNG NHIỀU ÂN SỦNG.

11

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR DAILY LIVES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY.

12

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE FILLED WITH A DEEP DESIRE TO PRAY IT AND MEDITATE UPON THE MYSTERIES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC ĐỔ ĐẦY LÒNG KHAO KHÁT CẦU NGUYỆN BẰNG CHUỖI MÂN CÔI VÀ SUY NGẮM CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI.

13

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE COMFORTED IN TIMES OF SORROW.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC ỦI AN TRONG NHỮNG LÚC PHIỀN MUỘN.

14

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE GRANTED THE POWER TO MAKE WISE DECISIONS THROUGH THE HOLY GHOST.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC BAN KHẢ NĂNG ĐỂ LÀM NÊN NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN SÁNG SUỐT NHỜ ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN.

15

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY, I WILL GIVE A DEEP DESIRE TO WEAR THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI, MẸ SẼ BAN CHO LÒNG ƯỚC MUỐN MANG ÁO ĐỨC BÀ NÂU NÚI CARMÊLÔ.

16

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL VENERATE MY IMMACULATE HEART AND THE SACRED HEART OF MY SON, JESUS.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ SÙNG KÍNH TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ VÀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, CON MẸ.

17

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL NO LONGER TAKE GOD’S NAME IN VAIN. THIS IS DONE SO OFTEN EVERY DAY.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ KHÔNG KÊU TÊN THIÊN CHÚA CÁCH VÔ CỚ NỮA. TRÁI LẠI, HỌ SẼ KÊU CẦU THÁNH DANH NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN MỖI NGÀY.

18

ALL WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP COMPASSION FOR CHRIST CRUCIFIED AND WILL GROW IN LOVE FOR HIM.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ LÒNG THƯƠNG CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀ SẼ LỚN LÊN TRONG TÌNH YÊU MẾN NGƯỜI.

19

MANY WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE CURED OF PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL ILLNESSES; SO BRING IT TO THE ILL AND DYING.

NHIỀU NGƯỜI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC CHỮA KHỎI BỆNH THỂ XÁC, TINH THẦN VÀ TÂM BỆNH; VÌ VẬY HÃY MANG CHUỖI MÂN CÔI ĐẾN CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI.

20

MANY WHO HAVE NEVER WORN A ROSARY ON THEIR NECKS WILL HAVE A DEEP DESIRE TO DO SO WITH THIS KNOTTED CORD OF LOVE, AND YOU WILL NOTICE THAT MANY WILL DO SO IMMEDIATELY WHEN GIVEN ONE, EVEN IF THEY ARE NOT AWARE THAT THIS IS MY MAIN PLAN FOR THIS KNOTTED ROSARY.

NHIỀU NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ MANG CHUỖI MÂN CÔI TRÊN CỔ SẼ CÓ LÒNG ƯỚC MUỐN MANG CHUỖI HẠT YÊU THƯƠNG NÀY, VÀ CÁC CON SẼ NHẬN THẤY RẰNG NHIỀU NGƯỜI SẼ MANG NGAY LẬP TỨC KHI ĐƯA CHO HỌ MỘT CHUỖI MÂN CÔI, DÙ HỌ KHÔNG NHẬN BIẾT RẰNG ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH CHÍNH CỦA MẸ CHO CHUỖI MÂN CÔI NÀY.

21

FAMILIES WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE PEACE IN THEIR HOMES.

NHỮNG GIA ĐÌNH NÀO TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG NHÀ HỌ.

22

ALONG WITH THE BROWN SCAPULAR OF MOUNT CARMEL, THIS ROSARY WILL BE THE GREATEST MEANS TO FIGHT SATAN AND HIS ARMY.

CÙNG VỚI ÁO ĐỨC BÀ NÂU NÚI CARMÊLÔ, CHUỖI MÂN CÔI SẼ LÀ PHƯƠNG TIỆN MẠNH MẼ NHẤT ĐỂ CHỐNG LẠI SATAN VÀ QUÂN CỦA NÓ.

23

WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME WHERE FAMILY MEMBERS HAVE NOT BEEN TO CONFESSION AND COMMUNION AS THEY SHOULD, THEY WILL RETURN TO THESE SACRAMENTS EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.

KHI CHUỖI MÂN CÔI ĐƯỢC MANG VÀO TRONG GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHƯA ĐẾN VỚI BÍ TÍCH GIẢI TỘI VÀ THÁNH THỂ NHƯ HỌ NÊN LÀM, HỌ SẼ TRỞ LẠI VỚI CÁC BÍ TÍCH NÀY CHO DÙ HỌ ĐÃ BỎ TRONG NHIỀU NĂM.

24

WHEN THIS ROSARY IS BROUGHT INTO A HOME, THE ONES IN THAT HOME WILL START ATTENDING MASS FAITHFULLY, EVEN IF THEY HAVE NOT DONE SO IN MANY YEARS.

KHI CHUỖI MÂN CÔI NÀY ĐƯỢC MANG VÀO TRONG MỘT GIA ĐÌNH, MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐÓ SẼ BẮT ĐẦU THAM DỰ THÁNH LỄ CÁCH TRUNG THÀNH, CHO DÙ HỌ ĐÃ BỎ TRONG NHIỀU NĂM.

25

THE HUSBAND AND WIFE WHO FAITHFULLY WEAR AND PRAY THIS ROSARY WILL STAY TOGETHER. THE SACRAMENT OF MATRIMONY HAS BECOME A FARCE.

VỢ CHỒNG NÀO TRUNG THÀNH MANG VÀ CẦU NGUYỆN BẰNG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CHUNG SỐNG CÙNG NHAU (KHÔNG BỎ NHAU). BÍ TÍCH HÔN PHỐI ĐÃ TRỞ NÊN NỀN TẢNG VỮNG CHẮC.

26

CHILDREN WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL HAVE A DEEP LOVE FOR ME AND I WILL LEAD EACH ONE TO MY BELOVED SON.

NHỮNG TRẺ EM NÀO TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ LÒNG YÊU MẾN MẸ VÀ MẸ SẼ DẪN MỖI TRẺ ĐẾN VỚI CON YÊU DẤU CỦA MẸ.

27

I WILL GIVE MY SPECIAL PROTECTION TO THE CHILDREN OF ALL MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY.

MẸ SẼ BAN SỰ CHE CHỞ ĐẶC BIỆT CỦA MẸ CHO NHỮNG CON CÁI CỦA TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI.

28

WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED IN A GROUP, I WILL SHOWER EACH MEMBER WITH SPECIAL GRACES AND GRANT WHATEVER THEY ASK, PROVIDED IT IS GOOD FOR THEIR STATE IN LIFE.

KHI CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG ĐƯỢC CẦU NGUYỆN TRONG MỘT NHÓM NGƯỜI, MẸ SẼ BAN TRÀN XUỐNG MỖI NGƯỜI NHIỀU ÂN SỦNG ĐẶC BIỆT VÀ BAN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ HỌ XIN, MIỄN LÀ ĐIỀU ĐÓ TỐT CHO TÌNH TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA HỌ.

29

WHEN THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY IS PRAYED AT A FAMILY GATHERING, EVEN IF THERE IS GREAT DISCORD IN THAT FAMILY, PEACE WILL BE GRANTED. IT IS BECAUSE FAMILIES DO NOT PRAY TOGETHER ANYMORE.

KHI GIA ĐÌNH HỌP NHAU LẦN CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG, DÙ CÓ SỰ BẤT HÒA LỚN TRONG GIA ĐÌNH ĐÓ, BÌNH AN VẪN SẼ ĐƯỢC BAN XUỐNG. ĐÓ LÀ BỞI VÌ CÁC GIA ĐÌNH KHÔNG CÒN CẦU NGUYỆN CHUNG VỚI NHAU NỮA.

30

I WILL BRING ALL WAYWARD CHILDREN OF PARENTS WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY BACK TO GOD.

MẸ SẼ MANG TẤT CẢ NHỮNG CON CÁI HƯ HỎNG CỦA NHỮNG CHA MẸ TRUNG THÀNH MANG VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA.

31

ALL BREAD WINNERS (OF FAMILIES) WHO FAITHFULLY WEAR AND RECITE THIS ROSARY WILL BE BLESSED IN ABUNDANCE IN THEIR WORK.

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÍNH (CỦA CÁC GIA ĐÌNH) TRUNG THÀNH MANG VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC BAN PHÚC DỒI DÀO TRONG CÔNG VIỆC LÀM ĂN CỦA HỌ.

32

ALL WHO FAITHFULLY PRAY THIS ROSARY IN FRONT OF A PILGRIM VIRGIN OF FATIMA STATUE, I WILL SHOWER WITH SPECIAL GRACES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRƯỚC ẢNH TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA, MẸ SẼ BAN TRÀN XUỐNG NHIỀU ÂN SỦNG ĐẶC BIỆT.

33

WHEN SOMEONE FAITHFULLY WEARS THIS ROSARY AND MEDITATES ON THE CRUCIFIXION OF MY SON, I WILL FILL THAT PERSON WITH A GREAT LOVE FOR HIS NEIGHBOUR.

KHI MỘT AI TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI VÀ SUY NGẮM VỀ SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CON MẸ CHỊU ĐÓNG ĐINH, MẸ SẼ ĐỔ ĐẦY TRÊN NGƯỜI ĐÓ LÒNG BÁC ÁI ĐỐI VỚI THA NHÂN.

34

ALL WHO FAITHFULLY SERVE ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY WILL RECEIVE SIGNAL GRACES.

TẤT CẢ NHỮNG AI TRUNG THÀNH PHỤNG SỰ MẸ BẰNG VIỆC LẦN CHUỖI MÂN CÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ƠN TRỌNG ĐẠI.

35

THE SOULS WHICH RECOMMEND THEMSELVES TO ME BY THE RECITATION OF THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.

NHỮNG LINH HỒN PHÓ THÁC CHÍNH HỌ CHO MẸ BẰNG VIỆC LẦN CHUỖI MÂN CÔI SẼ KHÔNG DIỆT VONG.

36

WHOSOEVER SHALL RECITE THIS ROSARY DEVOUTLY, APPLYING HIMSELF TO THE CONSIDERATION OF IT’S SACRED MYSTERIES, SHALL NEVER BE CONQUERED BY MISFORTUNE. GOD WILL CHASTISE HIM IN HIS JUSTICE; HE SHALL NOT PERISH BY AN UNPROVIDED DEATH; IF HE BE JUST, HE SHALL REMAIN IN THE GRACE OF GOD AND BECOME WORTHY OF ETERNAL LIFE.

BẤT CỨ NGƯỜI NÀO LẦN CHUỖI MÂN CÔI CÁCH SỐT SẮNG, ĐỂ TÂM SUY NGẮM CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI, SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ CHẾ NGỰ BỞI BẤT HẠNH. THIÊN CHÚA SẼ SỬA DẠY HỌ TRONG SỰ CÔNG MINH CỦA NGƯỜI; HỌ SẼ KHÔNG CHẾT BẤT ĐẮC KÌ TỬ; NẾU HỌ CHẾT, HỌ SẼ VẪN TRONG ƠN NGHĨA CHÚA VÀ XỨNG ĐÁNG HƯỞNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

37

WHOEVER SHALL HAVE A TRUE DEVOTION FOR THIS ROSARY SHALL NOT PERISH.

BẤT CỨ NGƯỜI NÀO THÀNH TÂM SÙNG KÍNH CHUỖI MÂN CÔI SẼ KHÔNG DIỆT VONG.

38

THOSE WHO FAITHFULLY RECITE THIS ROSARY SHALL HAVE DURING THEIR LIFE AND AT THEIR DEATH THE LIGHT OF GOD AND THE PLENITUDE OF HIS GRACES; AT THE MOMENT OF DEATH THEY SHALL PARTICIPATE IN THE MERITS OF THE SAINTS IN PARADISE.

NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ ÁNH SÁNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ DỒI DÀO ÂN SỦNG CỦA NGƯỜI TRONG SUỐT CUỘC SỐNG VÀ KHI CHẾT. NGAY SAU KHI CHẾT, HỌ SẼ ĐƯỢC DỰ PHẦN VÀO CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC THÁNH TRÊN THIÊN ĐÀNG.

39

I SHALL DELIVER FROM PURGATORY THOSE WHO HAVE BEEN DEVOTED TO THIS ROSARY.

MẸ SẼ CỨU KHỎI LUYỆN NGỤC NHỮNG AI ĐÃ SỐT SẮNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI.

40

THE FAITHFUL CHILDREN OF THIS ROSARY SHALL MERIT A HIGH DEGREE OF GLORY IN HEAVEN.

NHỮNG TRẺ EM TRUNG THÀNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI SẼ XỨNG ĐÁNG VỚI VINH QUANG LỚN LAO TRÊN TRỜI.

41

YOU SHALL GREATLY PLEASE THE FATHER BY SPREADING DEVOTION TO THIS ROSARY FOR IT WILL CAUSE GOOD WORKS TO FLOURISH; IT WILL OBTAIN FOR SOULS THE ABUNDANT MERCY OF GOD; IT WILL WITHDRAW THE HEARTS OF MEN FROM THE LOVE OF THE WORLD AND ITS VANITIES, AND WILL LIFT THEM TO DESIRE ETERNAL THINGS.

CÁC CON SẼ RẤT LÀM VUI LÒNG CHA TRÊN TRỜI BẰNG VIỆC NHIỆT THÀNH PHỔ BIẾN CHUỖI MÂN CÔI ĐỂ CHUỖI MÂN CÔI SẼ LÀM CHO CÁC VIỆC LÀNH GIA TĂNG NHANH CHÓNG; SẼ NHẬN ĐƯỢC CHO CÁC LINH HỒN DỒI DÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA; SẼ KÉO LÒNG NHÂN LOẠI RA KHỎI SỰ MÊ ĐẮM THẾ GIAN VÀ NHỮNG SỰ PHÙ PHIẾM CỦA NÓ, VÀ SẼ NÂNG LÒNG HỌ LÊN KHÁT KHAO NHỮNG ĐIỀU VĨNH CỬU (TRÊN TRỜI).

42

I HAVE OBTAINED FROM MY DIVINE SON THAT ALL THE ADVOCATES OF THIS ROSARY SHALL HAVE FOR INTERCESSORS THE ENTIRE CELESTIAL COURT DURING THEIR LIFE AND AT THE HOUR OF DEATH.

MẸ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TỪ CON CHÍ THÁNH MẸ ĐIỀU NÀY LÀ TẤT CẢ NHỮNG AI PHỔ BIẾN, BÊNH VỰC SỰ SÙNG KÍNH CHUỖI MÂN CÔI SẼ CÓ ĐƯỢC SỰ CẦU BẦU CỦA TOÀN THỂ CÁC THÁNH TRÊN THIÊN ĐÀNG TRONG SUỐT CUỘC SỐNG HỌ VÀ TRONG GIỜ CHẾT.

43

ALL WHO RECITE THIS ROSARY ARE MY CHILDREN, AND BROTHERS AND SISTERS OF MY ONLY SON, JESUS CHRIST.

TẤT CẢ NHỮNG AI LẦN CHUỖI MÂN CÔI LÀ CON CÁI MẸ, VÀ LÀ ANH CHỊ EM CỦA CHÚA GIÊSU, CON MẸ.

44

ALL FATHERS AND MOTHERS WHO FAITHFULLY WEAR THIS ROSARY WILL BE HONOURED BY THEIR CHILDREN.

TẤT CẢ NHỮNG CHA MẸ NÀO TRUNG THÀNH MANG CHUỖI MÂN CÔI SẼ ĐƯỢC CON CÁI HỌ THẢO KÍNH.

45

I WILL GRANT THE GRACE TO ALL MOTHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY, TO RAISE THEIR DAUGHTERS IN LOVING ACCORDANCE WITH MYSELF, THE MOTHER OF GOD.

MẸ SẼ BAN ƠN CHO TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ SỐT SẮNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI, NUÔI DẠY CON GÁI HỌ THEO ĐÚNG TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA MẸ, MẸ THIÊN CHÚA.

46

I WILL GRANT THE GRACE TO ALL FATHERS WHO PROMOTE DEVOTION TO THIS ROSARY TO RAISE THEIR SONS IN LOVING ACCORDANCE WITH JESUS, SON OF GOD.

MẸ SẼ BAN ƠN CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CHA SỐT SẮNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI, NUÔI DẠY CON TRAI HỌ TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG ĐÚNG NHƯ Ý CHÚA GIÊSU, CON THIÊN CHÚA.

47

SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO KISS THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.

CÔNG PHÚC ĐẶC BIỆT SẼ ĐƯỢC BAN CHO TẤT CẢ NHỮNG AI HÔN THÁNH GIÁ Ở CUỐI CHUỖI MÂN CÔI.

48

SPECIAL MERITS WILL BE GRANTED TO ALL WHO SAY THE WORD, JESUS, WHILE LOOKING ON THE GOLD CROSS ON THE END OF THIS ROSARY.

CÔNG PHÚC ĐẶC BIỆT SẼ ĐƯỢC BAN CHO TẤT CẢ NHỮNG AI KÊU TÊN CHÚA GIÊSU TRONG KHI NGẮM NHÌN THÁNH GIÁ Ở CUỐI CHUỖI MÂN CÔI.

49

I WILL PROTECT AND SHOWER WITH SPECIAL BLESSINGS ALL YOUNG CHILDREN WHO WEAR THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.

MẸ SẼ BẢO VỆ VÀ BAN TRÀN XUỐNG NHỮNG PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT CHO TẤT CẢ NHỮNG TRẺ EM MANG CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG.

50

IT IS THROUGH THIS ROSARY AND THE BROWN SCAPULAR THAT I WILL SAVE THE WORLD.

QUA CHUỖI MÂN CÔI VÀ ÁO ĐỨC BÀ MÀU NÂU, MẸ SẼ CỨU THẾ GIỚI.

51

ANYONE WHO LOVES THIS ROSARY WILL ALWAYS BE UNDER MY MANTLE.

BẤT CỨ NGƯỜI NÀO MỘ MẾN CHUỖI MÂN CÔI SẼ LUÔN ĐƯỢC BAO PHỦ DƯỚI ÁO CHOÀNG CỦA MẸ.

52

JUST AS I WAS CHOSEN FOR SO GREAT A PART IN THE FIRST COMING OF CHRIST, GOD HAS CHOSEN ME AND I PROMISE I WILL TAKE THIS GREAT PART IN HIS SECOND COMING.

NHƯ MẸ ĐÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ THÔNG PHẦN LỚN LAO TRONG LẦN XUỐNG THẾ ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA GIÊSU, THIÊN CHÚA ĐÃ CHỌN MẸ VÀ MẸ HỨA MẸ SẼ THÔNG PHẦN LỚN LAO NÀY TRONG LẦN TÁI LÂM CỦA NGƯỜI.

53

WHEN ENOUGH PEOPLE PRAY THIS ROSARY, RUSSIA WILL BE CONVERTED AND THERE WILL BE PEACE.

KHI ĐỦ NGƯỜI CẦU NGUYỆN BẰNG CHUỖI MÂN CÔI, NƯỚC NGA SẼ ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ SẼ CÓ HÒA BÌNH.

54

JUST AS GOD SO LOVED THE WORLD THEN, THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON, HE SO LOVES THE WORLD NOW THAT THROUGH THE KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY HE WISHES NOT EVEN ONE OF HIS CHILDREN TO PERISH.

NHƯ TRƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ QUÁ YÊU THẾ GIAN, ĐẾN NỖI NGƯỜI ĐÃ BAN CON MỘT DUY NHẤT CỦA NGƯỜI, GIỜ ĐÂY NGƯỜI QUÁ YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI QUA CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG, NGƯỜI AO ƯỚC KHÔNG MỘT AI TRONG CON CÁI NGƯỜI DIỆT VONG.

55

I AM GRANTING THE TITLE “BLUE BERET” TO THE ORGANIZATION THAT SPREADS DEVOTION TO THIS KNOTTED CORD OF LOVE ROSARY.

MẸ BAN DANH HIỆU “MŨ XANH” CHO TỔ CHỨC TRUYỀN BÁ SỰ SÙNG KÍNH CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG.

56

ALL WOMEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS “HANDMAIDS OF MARY”.

TẤT CẢ NHỮNG PHỤ NỮ LẦN CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG VÀ TRUYỀN BÁ SỰ SÙNG KÍNH CỦA HỌ SẼ ĐƯỢC BIẾT NHƯ “NỮ TÌ CỦA MẸ MARIA”.

57

ALL MEN WHO MAKE THESE KNOTTED CORDS OF LOVE AND SPREAD THEIR DEVOTION WILL BE KNOWN AS “SERVANTS OF MARY”.

TẤT CẢ NHỮNG PHỤ HUYNH LẦN CHUỖI MÂN CÔI YÊU THƯƠNG VÀ TRUYỀN BÁ SỰ SÙNG KÍNH CỦA HỌ SẼ ĐƯỢC BIẾT NHƯ “TÔI TRUNG CỦA MẸ MARIA”.

58

I WILL GIVE YOU INSTRUCTIONS OF THE “BLUE BERET” WHICH WILL BE WORN BY MEMBERS OF THIS ORGANIZATION.

MẸ SẼ BAN CHO CÁC CON CHỈ THỊ VỀ “MŨ XANH” SẼ ĐƯỢC “ĐỘI” BỞI CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC NÀY.

59

DEVOTION TO THIS SMALL ROSARY (KOTTED CORD OF LOVE) WILL SPREAD FASTER THAN DEVOTION TO ANY ONE SACRAMENTAL SINCE THE BEGINNING OF CHRISTIANITY.

SỰ SÙNG KÍNH CHUỖI MÂN CÔI (CHUỖI HẠT YÊU THƯƠNG) NHỎ NÀY, SẼ PHỔ BIẾN NHANH HƠN SỰ SÙNG KÍNH ĐỐI VỚI BẤT KÌ MỘT Á BÍ TÍCH NÀO KỂ TỪ BUỔI SƠ KHAI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.

One comment on “

Đã đóng bình luận.