Tiệc Cưới.. Đăng+Thy


@ Iska: Chúc Mừng hai cháu Đăng+Thy. Chúc hai cháu luôn Đẹp trong Tình Yêu của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa Chúc Phúc cho Tình Yêu của Hai Cháu.. Hôm Nay và Mãi Mãi. Cậu: Nguyễn Vương.