Làm Phép Nhà…


Hôm nay, thứ sáu 12/MuoiMot/2010. Linh mục Giuse Đồng Minh Hiệp Độ đã đến làm phép nhà và cầu Bình An cho gia đình.

Xin chia sẻ hình ảnh và VideoClip cùng các Thành Viên.

http://www.youtube.com/watch?v=K33rC6OJ-BQ

http://www.youtube.com/watch?v=NxB675aXmAc

http://www.youtube.com/watch?v=YccU4gKt5KI

http://www.youtube.com/watch?v=zyEUi8L1bIM

Advertisements